Privacybeleid

Praktijk voor voetverzorging “Podos” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom laten wij u graag weten hoe wij om gaan met uw gegevens en waar we ze voor gebruiken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we?
NAW-gegevens; geslacht; geboortedatum; telefoonnummer; emailadres; huisarts; ziektekostenver-zekering; gegevens omtrent diabetes, reuma en medicijngebruik, Sims-classificatie; zorgprofiel; NAW-gegevens en telefoonnummer van een waarschuwingsadres.

Hoe verzamelen we deze gegevens?
Bij uw eerste bezoek aan de praktijk vragen wij u een formulier in te vullen waarop deze informatie wordt gevraagd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Wij hebben deze gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het uitvoeren van een voetbehandeling. Met name is dat van belang indien er sprake is van diabetes en/of reuma en medicijngebruik. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor administratieve doeleinden.

Waar worden deze gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld?
Cliëntenkaartsysteem (kaartenbak);
“Podofile” – (cliëntregistratiesysteem op de computer);
Financiële administratie.

Verstrekking aan derden.
Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor een goede behandeling van uw voeten. Wij streven er daarbij naar om dit zoveel als mogelijk geanonimiseerd te doen (bijv. een foto van de voet en/of een duidelijke omschrijving van de kwaal).
Persoonsgegevens worden daarbij alleen verstrekt indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.
De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (wettelijke bewaartermijn).

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons (of door één van onze verwerkers). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan (één van) voornoemde verzoeken.
Verwerken wij uw gegevens op basis van een door u verstrekte toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.